Zespoły interdyscyplinarne

*Praktyczne aspekty pracy w  zespołach interdyscyplinarnych grupach roboczych – działania w sytuacjach niestandardowych

* Dobry specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
* Indywidualny plan pomocy rodzinie.
* Jak rozpoznać dziecko wobec którego stosowana jest przemoc.
* Interwencja w rodzinie z problemem przemocy.
* Interwencja kryzysowa a interwencja socjalna – zadania OPS-U i PCPR-U na rzecz rodzin w kryzysie.
* Monitorowanie sytuacji rodziny, w której dochodzi do przemocy, oraz rodziny zagrożonej występowaniem przemocy.
* Moja praca z dzieckiem uwikłanym w przemoc domową – wdrożenie procedury „Niebieskie Karty” w oświacie.
* Pomoc i wspieranie rodziny w kryzysie.
* Procedury interwencyjnego zabezpieczania dziecka.
* Procedury obowiązujące w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych.
* Przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2019 – zmiany w przepisach prawa i kwestie problematyczne.
* Regulacje prawne dotyczące przestępstw popełnianych wobec dziecka.
* Rola zespołu interdyscyplinarnego w procesie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
* Skuteczna realizacja procedury „Niebieskie Karty” z uwzględnieniem pomocy dla uzależnionych i ich rodzin. Procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.
* Sposoby postępowania w kontakcie z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
* Symulacja pracy grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych.
* Warunki skutecznego działania grupy roboczej.
* White collar crime, czyli przestępczość białych kołnierzyków.
* Współpraca służb i instytucji tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji.
* Wsparcie w sytuacji kryzysowej – pierwsza pomoc w kryzysie – studium przypadku.
* Zespół diagnostyczo-konsultacyjny – studium przypadku z elementami superwizji.
* Rodzina w ujęciu systemowym – skuteczna praca z rodziną.
* Skuteczna realizacja procedury „Niebieskie Karty” – od teorii do praktyki.
* Kontakt z osobą pokrzywdzony i osobą stosującą przemoc – strategie działania.
* Przeciwdziałanie przemocy rodzinie – co każdy pomagacz wiedzieć powinien?.
* Trudna sztuka komunikacji w zespole – jak efektywnie pracować omijając nieporozumienia i trudności.
* „Pomagał sobie by pomóc drugiemu” – wsparcie dla członków ZI i GR w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych.
* Dopalacze – wypalacze – nowe substancje psychoaktywne.
* Uzależnienia behawioralne bez tajemnic – profilaktyka uzależnień czynnościowych.
* W zamkniętym pudełku – przemoc seksualna w stosunku do dziecka.
* Zjedz tę żabę – stres i wypalenie zawodowe. Techniki relaksacji.
* Fachowa i niezawodna współpraca instytucji w obszarze pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemów pieczy zastępczej.
* Dokumentacja i narzędzia dla osób i instytucji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
* Analiza prawnych aspektów funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.
* Przemoc w ujęciu interdyscyplinarnym – „Niebieskie Karty” i działania grup roboczych.