KRPA

1. Efektywna i skuteczna realizacja działań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Motywowanie do podjęcia leczenia. Praca nad motywacją i zmianą-elementy dialogu motywującego.
3. Wykorzystanie dialogu motywującego w pracy KRPA – jak motywować?.
4. Rodzina z problemem alkoholowym – strategie działania i pomocy.
5. ABC uzależnień behawioralnych – profilaktyka zachowań ryzykownych.
6. Jak wygrać z substancjami psychoaktywnymi – działania profilaktyczne.
7. Dopalacze – wypalacze – nowe substancje psychoaktywne.
8. „Zjedz tę żabę” – stres i wypalenie zawodowe.
9. Zastępcze substancje psychoaktywne – rozpoznawanie i reagowanie.
10. Skuteczna realizacja procedury „Niebieskie Karty” z uwzględnienim pomocy dla uzależnionych i ich rodzin. Procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.
11. Praca nad gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
12. Praca Gminnej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w świetle zmieniających się zapisów prawa.
13. Kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji – istota i konsekwencje zmian.
14. Procedury obowiązujące w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Narodowy Program Zdrowia.