Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

*Zrozumieć rodzinę – dialog w obszarze współpracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej z rodziną zastępczą spokrewnioną

* Rodzina zastępcza w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości

* Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – kompetentny rzecznik dziecka i rodziny zastępczej.
* Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- przegląd proponowanych zmian w zapisach nowelizowanej ustawy.
* Realizacja potrzeb psychicznych dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej.
* Efektywna praca zespołowa w grupie pracowników organizatora pieczy zastępczej.
* Proces usamodzielnienia dziecka przyjętego do pieczy zastępczej.
* Współpraca służb i instytucji tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji.
* Interwencja kryzysowa a interwencja socjalna – zadania OPS-u i PCPR-u na rzecz rodzin w kryzysie.
* Instytucjonalna pieczą zastępcza jako alternatywa do środowiska rodzinnego.
* Fachowa i niezawodna współpraca instytucji w obszarze pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej.
* Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej.