Dom Pomocy Społecznej

* Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy — jak przeciwdziałać, uświadamiać i reagować – aspekty prawne i psychologiczne

* Fachowe i niezawodne zarządzanie w domach pomocy społecznej- zarys prawny

*Prawne aspekty funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej.
* Prawa mieszkańca Domu Pomocy Społecznej.
* Procedury w Domach Pomocy Społecznej – przymus bezpośredni.
* Rehabilitacja społeczno-zawodowa osób psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie.
* Rozwiązywanie problemów alkoholowych w Domach Pomocy Społecznej.
* Trudne przypadki w terapii zajęciowej.
* Trening umiejętności społecznych.
* Terapia zajęciowej – bank pomysłów z elementami treningu umiejętności społecznych.
* Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną.
* Metodologia strategicznego rozwiązywania problemów społecznych – Ośrodki Wsparcia, Dzienne Domy Pomocy Społecznej.
* „Domność i bezdomność” – instytucjonalne wsparcie rodziny i jednostki.
* Opieka nad chorym na Alzheimera i inne choroby wieku starczego.
* AAC komunikacja wspomagającą i alternatywna.
* Modele w pracy z podopiecznym celem poprawy komunikacji.
* Praca z dorosłymi osobami, ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i spektrum autyzmu.
* Stymulacji procesów i funkcji poznawczych.
* Terapia zachowań niepokojących.