Pracownik socjalny

*Pomoc społeczna w świetle aktualnego orzecznictwa

*Zmiany w ustawie o pomocy społecznej 2019 r. – kierowanie do domu pomocy społecznej, ustalanie odpłatności za pobyt w dps, odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

*Prawidłowa diagnoza jako klucz  do pomocy dziecku krzywdzonemu

*Praca socjalna jako podstawa działań pracownika socjalnego

* Zatrudnienie wspomagane – forma wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

*Realizacja nowych programów – opieka wytchnieniowa i centra opiekuńczo-mieszkalne. Prowadzenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

*Interwencja pracowników ośrodka pomocy w sytuacji krzywdzenia dziecka

*Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach  z pomocy społecznej. stosowanie RODO w pomocy społecznej

* Standard usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Kierowanie i ustalanie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

* Zadania i kompetencje służb w sytuacji przemocy i konieczności podejmowania działań interwencyjnych

* ABC pracownika socjalnego w zakresie zmieniającego się prawa.
* Dodatki mieszkaniowe i energetyczne w świetle obowiązującego prawa.
* Standardy usług pomocy społecznej.
* Praktyczne zastosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu pomocy społecznej.
* Bezdomność jako globalny problem społeczny.
* Formy pomocy społecznej – zasady przyznawania świadczeń.
* Stypendia i zasiłki szkolne.
* Kierowanie i ustalenie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego z sprawach z zakresu pomocy społecznej.
* Nowelizacja Karty Dużej Rodziny.
* Kontrakt socjalny jako narzędzie wsparcia i motywowania w procesie zmiany.
* Konieczność zmian w Ustawie O Pomocy Społecznej.
* Wskazówki w prowadzeniu pracy socjalnej w obszarze problemów związanych z pozostawaniem bez pracy.
* Wskazówki do pracy socjalnej prowadzonej w obszarze problemów opiekuńczo-wychowawczych (rodziny z dziećmi oraz rodzice, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej).
* Metodyka pracy z klientem w obszarze pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej.
* Metoda porozumienia bez przemocy w pracy z osobą uzależnioną lub stosującą przemoc – jak w praktyce wykorzystać metodę PBP w pracy z klientem.
* Nowelizacja świadczeń rodzinnych.
* Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wywiadu środowiskowego.
* Organizacja form pomocy wobec osób pozbawionych schronienia.
* Ochrona danych osobowych w systemie pomocy społecznej po wejściu w życiu RODO.
* Nowy rządowy program „posiłek w domu i w szkole”.
* Pracownik socjalny zarządzającym procesem zmiany, czyli dyskurs na temat nowoczesnych metod prowadzenia pracy socjalnej.
* Pracownik socjalny i asystent rodziny, a rola kierownika OPS w podziale zadań pomiędzy nimi.
* Pomocne narzędzia w realizacji zadań pracownika socjalnego.
* Prowadzenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.
* Rozdzielenie pracy socjalnej od postępowania administracyjnego.
* Rozpoznawanie sytuacji klienta w środowisku.
* Praca z osobami chorymi psychicznie. Relacja socjalna z osobą chorą na schizofrenię.
* Skuteczna komunikacji w pracy socjalnej z osobą chorą na schizofrenię i problemem alkoholowym.
* Skuteczna komunikacja w pracy socjalnej.
* Czynności pracownika socjalnego wykonywane w procesie przyznawania świadczeń w trybie postępowania administracyjnego związane ze świadczoną pracą socjalną.
* Realizacja rządowego programu „Dobry Start” w gminach i powiatach.
* Współpraca środowisk pomocowych, systemu oświaty, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości na rzecz rodziny trudnej, konfliktowej, zagrożonej wykluczeniem społecznym.
* Superwizja pracy socjalnej – procedury zastosowania superwizji, cele superwizji.