Asystent rodziny

*Praca socjalna/praca asystenta rodziny  z osobami uzależnionymi i ich rodziną

*Między wspieraniem a interwencją – Warsztat doskonalący pracownika socjalnego i asystenta rodziny

*Praca asystenta rodziny z dzieckiem problemowym

* Warsztat pracy kompetentnego asystenta  w świetle nadużyć seksualnych wobec dzieci

* Asystent rodziny w środowisku osoby niepełnosprawnej

* Osoby z zaburzeniami depresyjnymi w praktyce zawodowej pracownika socjalnego i asystenta rodziny

* Asystent jako ważne ogniwo na rzecz ochrony dziecka przed przemocą – jak rozpoznać czy dziecko jest ofiarą

* Plan pracy z rodziną i dzieckiem. Wytyczne do tworzenia nowego narzędzia pracy asystenta rodziny i pracownika socjalnego.
* Pracownik socjalny i asystent rodziny, a rola kierownika OPS w podziale zadań pomiędzy nimi.
* Procedury działań podejmowanych przez asystenta rodziny i pracownika socjalnego na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
* Rola asystenta rodziny w interwencji kryzysowej.
* Rola asystenta rodziny w motywowanie do zmiany – zasady przeprowadzenia rozmowy o zmianie zachowań.
* Ustawa „Za życiem” – zarys prawny.
* Współpraca służb i instytucji tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji.
* Współpraca asystenta rodziny z pracownikiem socjalnym.
* Mediacja w pracy asystenta rodziny – zasady skutecznej mediacji.
* Komunikacja interpersonalne w pracy asystenta rodziny – tworzenie relacji z klientem i motywowanie go do zmiany.
* Kompetentny asystenta rodziny – wyzwania, potrzeby i standardy pracy.
* Etapy asystentury rodziny w ramach ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
* Asystent rodziny w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
* Rola asystenta rodziny i jego zadania w świetle nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
* Asystent rodziny – od diagnozy do działania.
* Sprawne budowanie wspólnej płaszczyzny porozumienia – czyli jak skutecznie motywować klienta do zmian przez pracownika socjalnego i asystenta rodziny w krótkim okresie czasu.
* Asystentury jako alternatywna forma pomocy rodzinie. Praca asystenta z rodzinami o szczególnych potrzebach.
* Współpraca asystenta rodziny z pracownikiem socjalnym.
* Modele i narzędzia pracy asystenta rodziny.